مهدی ایران پور

پست سازمانی: مسوول فروش جواهرات

اعظم جاوید

پست سازمانی : ثبت سامانه مسبح

زهرا رادین

پست سازمانی : راهنمای مشتری

مهرناز آرمان

پست سازمانی : فروشنده

امیرحسین آرمین

پست سازمانی : حسابدار

سمیه آذین

پست سازمانی : مالی

رضا باهری

پست سازمانی : مسوول فروش طلا

مهدی بهنام

پست سازمانی : مسوول واحد ایران مهر

محمدجواد بهزاد

پست سازمانی : کارپرداز

امین برنا

پست سازمانی : فروشنده

Template Design:Dima Group